آیا میدانید به جای خرید چاپگر (پرینتر) میتوانید چاپگر (پرینتر)خود را اجاره کنید؟

اجاره چاپگر یکی از راهکارهای هوشمندانه است که باعث کم شدن هزینه های چاپی میشود. این راهکار درگذشته خیلی مرسوم نبوده است اما امرزه برای همایش ها،کنفرانس ها، نمایشگاهها، پروژه های کوتاه مدت و کسب کارهایی کوچک روش مناسب و به صرفه محسوب میشود. برای کسب و کارهای کوچک خرید یک ابزار مهم دفتری مانند چاپگر، ممکن است یک سرمایه گذاری دلهره آور باشد و اجاره چاپگر میتواند جایگزین بسیار خوبی باشد. و همچنین برای برگزاری همایشهایی که به طور موقت برگزار میشود در گیر کردن سرمایه برای خرید اولیه تجهیزات و همچنین هزینه های نگهداری بعد از اتمام همایش روش مناسب و به صرفه ای نمیباشد.

از دیگر مزایای اجاره پرینتر میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • به روز بودن تجهیزات و استفاده از تکنولوژی جدید
  • قابل پیش بینی بودن هزینه ها به صورت ماهیانه
  • آزاد کردن سرمایه در گردش و بهبود جریان نقدی
  • پایین بودن هزینه های اولیه راه اندازی
  • استفاده از مزیت پاسخگویی از یک نقطه

 

  • You will have predictable monthly expenses
  • Free up working Capital and improve Cash-flow
  • Leasing keeps your equipment up-to-date & Fresh
  • Startup costs
  • Bundled equipment and consumables

اجاره قراردادیست که به موجب آن اجاره دهنده حق استفاده از یک دارایی ثابت مشهود یا دارایی نا مشهود را برای یک دوره زمانی معین در قبال دریافت اجاره بها به شخص حقیقی یا حقوقی ( اجاره کننده ) واگذار می نماید.با توجه به قرار دادی که بین اجاره دهنده و اجاره کننده منعقد میگردد.اجاره کننده حق استفاده از دارایی مورد اجاره را با پرداخت اجاره بها تحصیل می نماید.