تجارت سبز 

یکی از اهداف اصلی سدراسولوشن کاهش سطح چاپ با تغییر در رفتارکاربران میباشد. اجرای نظارت، سهمیه و شارژ یکی از راههای خوب برای جلب توجه کاربران در تغییر عادات خود میباشد. که این هدف کمک به کاهش گرم شدن زمین، که خود یکی از بحثهای مهم فعالان محیط زیست میباشد و کاهش مصرف کاغذ و در نتیجه قطع کمتر درخت و جلوگیری از تولید دی اسید کربن و کمتر مصرف کردن انرژی برق میکند.

درخت :

با تحقیقات انجام شده مشخص شده است که به ازای چاپ ۸۳۳۳ کاغذ استاندارد آ۴ و یا نامه یک درخت قطع میگردد.

  Tom Soder’s study and reported in Claudia Thompson’s book Recycled Papers: The Essential Guide, Cambridge: The MIT Press, 1992

 کربن :

 این مقدار نشان میدهد که به ازای چاپ یک کاغذ آ۴ و یا نامه (۱۲.۷) گرم دی اکسید کربن تولید میشود. بنابرین مصرف ۲.۵ تن دی اکسید کربن برابر با ۱ تن کاغذ میباشد.

 

 انرژی (برق) :

 این مقدار نشان دهنده آن است که انرژی مصرفی برای پرینت یک عدد کاغذ استاندارد آ۴ و یا نامه ۴۸WH میباشد. و این عدد برای کاغذهای بازیافت شده ۳۲ WH  میباشد. که اگر قیمت هر کیلو وات ساعت با توجه به قیمت برق مکانهای اداری در سال ۹۴، ۱۹۲تومان درنظر بگیریم پرینت هر برگ کاغذ ۴۸*۰.۱۹۲=۹.۲ تومان هزینه و هر برگ کاغذ بازیافت شده ۳۲*۰.۱۹۲=۶.۱ تومان هزینه دارد. (بیشتر کاغذ مصرفی در ایران کاغذ سفید بازیافت نشده میباشد.) 

 در حفظ قطعه کوچکی از کاغذ به ما کمک کنید.